นักลงทุนสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เราดำเนินธุรกิจบนความเชื่อที่ว่า ธุรกิจที่ดีนั้นจะต้องประสบความสำเร็จ
บนความยั่งยืนร่วมกันของ สังคม องค์กร และพนักงาน เพราะสามสิ่งนี้ล้วนมีความสัมพันธ์
และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน การดำเนินธุรกิจของเราจึงต้องดีต่อองค์กร ซึ่งหมายรวมถึง
ลูกค้า คู่ค้า และผู้ถือหุ้น และต้องดีต่อพนักงาน รวมทั้งสังคมของเรา
ดังคำกล่าวที่ว่า "ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน"

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)