ร่วมงานกับพรีเมียร์

สายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

 • Premier Marketing Public Co., Ltd.
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ
 • ผู้จัดการเขต
 • เจ้าหน้าที่การเงิน
 • ผู้แทนฝ่ายขาย / Credit Sale - Province (South)
 • พนักงานขับรถ
 • พนักงานขายหน่วยรถเงินสด
 • พนักงานคลังสินค้า
 • P.M.Food Co.,Ltd.
 • หัวหน้าส่วนส่วนผลิต 1
 • Premier Canning Industry Co.,Ltd.
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จ.ป.วิชาชีพ) ส่วนบุคคล
 • ผู้จัดการแผนกการตลาดส่งออก
 • หัวหน้าส่วนผลิตทูน่า (Can) / ส่วนผลิต
 • จนท.บุคคล (ค่าจ้าง-เงินเดือน) / หน่วยบุคคล
 • บริษัท มีวนา จำกัด
 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
 • พนักงานฝ่ายผลิต
 • บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด
 • พนักงานขายเครดิต

สายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

ดำเนินธุรกิจด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและมีคุณภาพโดยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ อีกทั้งยังตระหนักถึงผลกระทบจากการดำเนินงานในทุกมิติซึ่งในทุกกระบวนการดำเนินงานต้องเป็นมิตรต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงดูแลชุมชนที่อยู่รอบตัว ส่งเสริมการผสานความรู้และประสบการณ์ของพนักงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานของการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงจุดยืนขององค์กร ที่ต้องการดำเนินกิจการให้เกิดผลสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่าง ธุรกิจ พนักงาน และสังคม อีกทั้งยึดหลักธรรมาภิบาล ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นบริษัทชั้นนำของคนไทยในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณธรรมจริยธรรม

สายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ประกอบไปด้วย
- บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พีเอมฟูด จำกัด
- บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด
- บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำกัด
- บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด

× หน้าแรก สายธุรกิจ
สายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรม สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ สายธุรกิจบริการทางการเงิน สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม สายงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม
ข่าวสารองค์กร - กิจกรรมเพื่อสังคม ต่อต้านคอร์รัปชัน นักลงทุนสัมพันธ์ พรีเมียร์พัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ความยั่งยืนของสังคม ความยั่งยืนของที่อยู่อาศัยและชุมชน ความยั่งยืนของแหล่งอาหาร ความยั่งยืนของแหล่งธรรมชาติ ความยั่งยืนของทรัพยากรบุคคล
ร่วมงานกับพรีเมียร์ ติดต่อเรา ลงทะเบียนรับข่าวสารจากพรีเมียร์
สำหรับพนักงาน