ร่วมงานกับพรีเมียร์

สายงานสนับสนุน

  • Premier Fission Capital Co.Ltd.
  • สนใจร่วมงานกับกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

สายงานสนับสนุน

เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเพื่อสนับสนุนทุกสายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ      ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ สายงานสนับสนุนให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินงานของสายธุรกิจด้านงานทรัพยากรบุคล, งานกฎหมายและตรวจสอบ, งานบัญชี การเงิน, งานสื่อสารองค์กร เพื่อร่วมกันเดินไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ให้เกิดความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของกลุ่มบริษัท ฯ


× หน้าแรก สายธุรกิจ
สายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรม สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ สายธุรกิจบริการทางการเงิน สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม สายงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม
ข่าวสารองค์กร - กิจกรรมเพื่อสังคม ต่อต้านคอร์รัปชัน นักลงทุนสัมพันธ์ พรีเมียร์พัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ความยั่งยืนของสังคม ความยั่งยืนของที่อยู่อาศัยและชุมชน ความยั่งยืนของแหล่งอาหาร ความยั่งยืนของแหล่งธรรมชาติ ความยั่งยืนของทรัพยากรบุคคล
ร่วมงานกับพรีเมียร์ ติดต่อเรา ลงทะเบียนรับข่าวสารจากพรีเมียร์