สังคม
" ดีสำหรับสังคม "
พนักงาน
" ดีสำหรับพวกเรา "
ธุรกิจ
" ดีสำหรับองค์กร ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และคู่ค้า "
ความคิดสร้างสรรค์
" ใช้แนวความคิดใหม่ๆเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน "
ประโยชน์ร่วมกัน
" ดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน "
ผสานความรู้
" ผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้าง "
คุณธรรมจริยธรรม
" ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและวิถีไทยที่ดีงาม "
คุณภาพ
" มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพในทุกด้าน "

ปรัชญากลุ่มบริษัทพรีเมียร์


เพราะความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ด้วยตัวคนเดียว
ธุรกิจย่อมไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากมุ่งหวังเพียงผลกำไรขององค์กร
โดยขาดการสร้างคุณค่าสู่สังคมและพนักงาน ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวคิด “ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน”
สิ่งที่ดีต่อธุรกิจต้องสร้างคุณค่าต่อสังคมและพนักงานของเรา
จึงจะถือเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ธุรกิจของเรามุ่งมั่นไปสู่การเป็น
“ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน”

กลับสู่หน้าแรก

ความสำเร็จ
ร่วมกันอย่างยั่งยืน

สายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

ดำเนินธุรกิจด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและมีคุณภาพโดยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ อีกทั้งยังตระหนักถึงผลกระทบจากการดำเนินงานในทุกมิติซึ่งในทุกกระบวนการดำเนินงานต้องเป็นมิตรต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงดูแลชุมชนที่อยู่รอบตัว ส่งเสริมการผสานความรู้และประสบการณ์ของพนักงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานของการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงจุดยืนขององค์กร ที่ต้องการดำเนินกิจการให้เกิดผลสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่าง ธุรกิจ พนักงาน และสังคม อีกทั้งยึดหลักธรรมาภิบาล ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นบริษัทชั้นนำของคนไทยในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณธรรมจริยธรรม

สายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ประกอบไปด้วย
- บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พีเอมฟูด จำกัด
- บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด
- บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำกัด
- บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด
- บริษัท กรีนเนท เอสอี จำกัด

สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรม

เราดำเนินธุรกิจด้วยการสร้างคุณค่าโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมความร่วมมือของท้องถิ่น และทุกภาคส่วนผสมผสานกับนวัตกรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาโครงการและบริการต่างๆของสายธุรกิจฯเพื่อธำรงไว้ซึ่งประเพณีไทย สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ระบบนิเวศให้สมบูรณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันอย่างยั่งยืน

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินธุรกิจศูนย์การค้าและโครงการที่อยู่อาศัยซึ่งประกอบไปด้วย
- บริษัท หมู่บ้านเสรี จำกัด
- บริษัท เสรีพรีเมียร์ จำกัด
- บริษัท พรีเมียร์ แอสเซ็ทส์ จำกัด

โดยมีโครงการต่างๆ ดังนี้
- โครงการพาวิลเลี่ยน ไนท์บาซาร์ จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการบ้าน ๙๙ เรสซิเดนซ์
- โครงการบ้านนวัต
กลุ่มธุรกิจโรงแรม ดำเนินธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารซึ่งประกอบไปด้วย
- บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด
- บริษัท รายา เฮอริเทจ จำกัด

โดยมีโรงแรม และร้านอาหารดังนี้
- โรงแรม แทมมาริน วิลเลจ จังหวัดเชียงใหม่
- โรงแรม รายาวดี จังหวัดกระบี่
- ร้านอาหาร 99 Rest Backyard Café
- The Botanical House สถานที่สำหรับจัดงานท่ามกลางธรรมชาติในสวนอันร่มรื่น (จะเปิดดำเนินการปลายปี 2560)
- โรงแรม รายา เฮอริเทจ จังหวัดเชียงใหม่ (จะเปิดดำเนินการกลางปี 2561)

สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดำเนินธุรกิจขายสินค้าและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรด้วยคุณภาพ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ พัฒนาแนวคิดด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ ซึ่งการดำเนินงานในทุกกระบวนการ ตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ อาทิ การให้บริการด้วยการเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะบริษัทฯเชื่อเสมอว่าการดำเนินธุรกิจนั้นสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสภาพแวดล้อมให้มีความยั่งยืนได้เช่นเดียวกัน

สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปด้วย
- บริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

สายธุรกิจบริการทางการเงิน

ดำเนินธุรกิจให้บริการรถเช่า รถโดยสาร และพนักงานขับรถพร้อมบริการเสริมอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งการันตีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพในระดับมาตรฐานสากลด้วยแนวความคิดใหม่ ควบคู่ไปกับการผสมผสานความรู้ นำเสนอนวัตกรรมการคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าอย่างดีที่สุด อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาประกันภัยวินาศภัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าและสังคมต่อไปอย่างยั่งยืน

สายธุรกิจบริการทางการเงิน ประกอบไปด้วย
- บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด
- บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด

สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม

เราคือผู้นำธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทาง “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ด้วยการผลิตจัดจำหน่ายสินค้า รวมถึงการให้บริการผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงพลังงานทดแทนรอบด้าน โดยใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมคุณภาพ เพื่อส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คำนึงถึงประโยชน์ร่วมกัน ทั้งพนักงาน องค์กร และสังคม อีกทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถรวมถึงสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่ กับการดูแลชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนตามปณิธานของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย
- บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด
- บริษัท พีพีกรีนเอ็นเนอร์จี จำกัด
- บริษัท พรีเมียร์โฮมแอพพลายแอนซ์ จำกัด

สายงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม

ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์ และเป็นส่วนหนึ่งของ กันและกัน การจะบรรลุเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนนั้น จะต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานขององค์กรใดเพียงองค์กรเดียว เราต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจการร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย ดังนั้นในสังคมจึงจำเป็นต้องมี “กลไกการสร้างการมีส่วนร่วมและขยายผล” ที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างทวีคูณ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้คนจำนวนมากได้ไม่จำกัดจำนวนบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงได้สร้าง “กลไกการบริหารจัดการ” ผ่าน “หน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม” เพื่อที่จะทำงานเกี่ยวเนื่องกับประเด็นทางสังคมที่สำคัญ ได้แก่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม และความอยู่ดีมีสุข ด้วยการจัดตั้ง ร้านปันกัน, โครงการ Food4Good และโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

สายงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม

ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์ และเป็นส่วนหนึ่งของ กันและกัน การจะบรรลุเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนนั้น จะต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานขององค์กรใดเพียงองค์กรเดียว เราต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจการร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย ดังนั้นในสังคมจึงจำเป็นต้องมี “กลไกการสร้างการมีส่วนร่วมและขยายผล” ที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างทวีคูณ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้คนจำนวนมากได้ไม่จำกัดจำนวนบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงได้สร้าง “กลไกการบริหารจัดการ” ผ่าน “หน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม” เพื่อที่จะทำงานเกี่ยวเนื่องกับประเด็นทางสังคมที่สำคัญ ได้แก่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม และความอยู่ดีมีสุข ด้วยการจัดตั้ง ร้านปันกัน, โครงการ Food4Good และโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

อัพเดทข่าวสารต่างๆของ

องค์กรพรีเมียร์ที่ผ่านมา

บมจ. พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง รับรางวัลด้านความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม
บมจ. พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง รับรางวัลด้านความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม จากสมาคมการจัดการธุรกิจแ ...
9 ตุลาคม 2560
สองบริษัทมหาชน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เข้ารับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สองบริษัทมหาชน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เข้ารับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงาน SET Sustainabil ...
9 ตุลาคม 2560
บมจ. พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น
บมจ. พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประ ...
9 ตุลาคม 2560
พรีเมียร์ โพรดักส์ ตอกย้ำผู้นำการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนกับ “ระบบจัดการน้ำในอาคาร-อุตสาหกรรมแบบครบวงจรในงานสถาปนิก
บมจ. พรีเมียร์ โพรดักส์  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำการเป็นผู้นำการบริหารจั ...
9 ตุลาคม 2560
พรีเมียร์เทคโนโลยี ส่งดีซีเอสผนึกกำลังพันธมิตรยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นKDDI พัฒนาตลาดไอทีขยายตลาดอุตสาหกรรมสารสนเทศ
บริษัท พรีเมียร์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ส่งบริษัทดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (DCS) ร่วมจับม ...
9 ตุลาคม 2560
เดินวิ่ง ส่งน้องเรียน ครั้งที่ 4 Unlimited Education
สายสปอต สายชิล งานนี้ห้ามพลาด เดินวิ่ง ส่งน้องเรียน ครั้งที่ 4  Unlimited Education                 ...
20 ธันวาคม 2560
“สายน้ำคุณค่าแห่งชีวิต” สำนึกดีจากเยาวชนผ่านจินตนาการสู่ งานศิลปะ
มูลนิธิยุวพัฒน์จัดนิทรรศการภาพศิลปะเยาวชน พร้อมมอบรางวัลจากโครงการศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 23  ให้เ ...
9 ตุลาคม 2560
“มูลนิธิเพื่อคนไทย” ร่วมเป็นหนึ่งในภาคีภาคสังคมมีส่วนร่วมกับภาคตลาดทุน ตั้งกองทุนรวม “ธรรมาภิบาลไทย”
“มูลนิธิเพื่อคนไทย” ร่วมเป็นหนึ่งในภาคีภาคสังคมมีส่วนร่วมกับภาคตลาดทุน ตั้งกองทุนรวม “ธรรมาภิบาลไทย” ...
9 ตุลาคม 2560
“จันทร์ หอม ฮอม แฮง” ร่วมแรงร่วมใจเพื่อเมืองเชียงใหม่ที่น่าอยู่
โรงแรมแทมมารินวิลเลจ ร่วมกับ เครือข่าย เขียว สวย หอม พร้อมด้วยหน่วยสะอาด เทศบาลนครเชียงใหม่  และชุมช ...
9 ตุลาคม 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ส่งน้องเรียนครั้งที่ 3
สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์  จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ส่งน้องเรียนครั้งที่ 3 สร้างการมีส่วนร่วมเ ...
9 ตุลาคม 2560
‘Good Society Expo เทศกาลทำดี หวังผล’ จากการร่วมมือ “ภาคสังคม ธุรกิจ ตลาดทุน” สร้างพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม
มูลนิธิเพื่อคนไทย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สส ...
9 ตุลาคม 2560

กิจกรรมต่างๆเพื่อสังคม

ที่พรีเมียร์ได้เข้าร่วม

ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

ข่าวสารองค์กร

อัพเดตข่าวสารต่างๆขององค์กร

พรีเมียร์ที่ผ่านมา

บมจ. พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง รับรางวัลด้านความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ในงาน T ...

9 ตุลาคม 2560

สองบริษัทมหาชน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เข้ารับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงาน SET Sustainability Awards 2016 และ ...

9 ตุลาคม 2560

บมจ. พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในงาน S ...

9 ตุลาคม 2560

บมจ. พรีเมียร์ โพรดักส์  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำการเป็นผู้นำการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน  ...

9 ตุลาคม 2560

บริษัท พรีเมียร์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ส่งบริษัทดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (DCS) ร่วมจับมือบริษัท เคดีดีไอ จำ ...

9 ตุลาคม 2560

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมต่างๆเพื่อสังคม

ที่พรีเมียร์ได้เข้าร่วม

สายสปอต สายชิล งานนี้ห้ามพลาด เดินวิ่ง ส่งน้องเรียน ครั้งที่ 4  Unlimited Education                 ชอบวิ่งหรือชอบเดินขอ ...

20 ธันวาคม 2560

มูลนิธิยุวพัฒน์จัดนิทรรศการภาพศิลปะเยาวชน พร้อมมอบรางวัลจากโครงการศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 23  ให้เยาวชนไทยที่ส่งผลงานเ ...

9 ตุลาคม 2560

“มูลนิธิเพื่อคนไทย” ร่วมเป็นหนึ่งในภาคีภาคสังคมมีส่วนร่วมกับภาคตลาดทุน ตั้งกองทุนรวม “ธรรมาภิบาลไทย” เพื่อยกระดับ“การกำก ...

9 ตุลาคม 2560

โรงแรมแทมมารินวิลเลจ ร่วมกับ เครือข่าย เขียว สวย หอม พร้อมด้วยหน่วยสะอาด เทศบาลนครเชียงใหม่  และชุมชนในตัวเมืองเชียงใหม่ ...

9 ตุลาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์  จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ส่งน้องเรียนครั้งที่ 3 สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อระดมทุนสนับสนุนก ...

9 ตุลาคม 2560

มูลนิธิเพื่อคนไทย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธินวัตกรรมท ...

9 ตุลาคม 2560

ถ้าคุณเชื่อว่า "ธุรกิจ" เปลี่ยนแปลงสังคมได้

มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันกับ

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

× หน้าแรก สายธุรกิจ ข่าวสารองค์กร - กิจกรรมเพื่อสังคม ต่อต้านคอร์รัปชัน นักลงทุนสัมพันธ์ พรีเมียร์พัฒนาเพื่อความยั่งยืน ร่วมงานกับพรีเมียร์ ติดต่อเรา ลงทะเบียนรับข่าวสารจากพรีเมียร์
สำหรับพนักงาน