สังคม
" ดีสำหรับสังคม "
พนักงาน
" ดีสำหรับพวกเรา "
ธุรกิจ
" ดีสำหรับองค์กร ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และคู่ค้า "
ความคิดสร้างสรรค์
" ใช้แนวความคิดใหม่ๆเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน "
ประโยชน์ร่วมกัน
" ดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน "
ผสานความรู้
" ผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้าง "
คุณธรรมจริยธรรม
" ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและวิถีไทยที่ดีงาม "
คุณภาพ
" มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพในทุกด้าน "

ปรัชญากลุ่มบริษัทพรีเมียร์


เพราะความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ด้วยตัวคนเดียว
ธุรกิจย่อมไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากมุ่งหวังเพียงผลกำไรขององค์กร
โดยขาดการสร้างคุณค่าสู่สังคมและพนักงาน ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวคิด “ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน”
สิ่งที่ดีต่อธุรกิจต้องสร้างคุณค่าต่อสังคมและพนักงานของเรา
จึงจะถือเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ธุรกิจของเรามุ่งมั่นไปสู่การเป็น
“ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน”

กลับสู่หน้าแรก

ความสำเร็จ
ร่วมกันอย่างยั่งยืน

สายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

ดำเนินธุรกิจด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและมีคุณภาพโดยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ อีกทั้งยังตระหนักถึงผลกระทบจากการดำเนินงานในทุกมิติซึ่งในทุกกระบวนการดำเนินงานต้องเป็นมิตรต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงดูแลชุมชนที่อยู่รอบตัว ส่งเสริมการผสานความรู้และประสบการณ์ของพนักงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานของการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงจุดยืนขององค์กร ที่ต้องการดำเนินกิจการให้เกิดผลสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่าง ธุรกิจ พนักงาน และสังคม อีกทั้งยึดหลักธรรมาภิบาล ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นบริษัทชั้นนำของคนไทยในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณธรรมจริยธรรม

สายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ประกอบไปด้วย
- บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พีเอมฟูด จำกัด
- บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด
- บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำกัด
- บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด

สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรม

เราดำเนินธุรกิจด้วยการสร้างคุณค่าโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมความร่วมมือของท้องถิ่น และทุกภาคส่วนผสมผสานกับนวัตกรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาโครงการและบริการต่างๆของสายธุรกิจฯเพื่อธำรงไว้ซึ่งประเพณีไทย สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ระบบนิเวศให้สมบูรณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันอย่างยั่งยืน

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินธุรกิจศูนย์การค้าและโครงการที่อยู่อาศัยซึ่งประกอบไปด้วย
- บริษัท หมู่บ้านเสรี จำกัด
- บริษัท เสรีพรีเมียร์ จำกัด
- บริษัท พรีเมียร์ แอสเซ็ทส์ จำกัด

โดยมีโครงการต่างๆ ดังนี้
- โครงการพาวิลเลี่ยน ไนท์บาซาร์ จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการบ้าน ๙๙ เรสซิเดนซ์
- โครงการบ้านนวัต
กลุ่มธุรกิจโรงแรม ดำเนินธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารซึ่งประกอบไปด้วย
- บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด
- บริษัท รายา เฮอริเทจ จำกัด

โดยมีโรงแรม และร้านอาหารดังนี้
- โรงแรม แทมมาริน วิลเลจ จังหวัดเชียงใหม่
- โรงแรม รายาวดี จังหวัดกระบี่
- ร้านอาหาร 99 Rest Backyard Café
- สถานที่สำหรับจัดงาน The Botanical House
- โรงแรม รายา เฮอริเทจ จังหวัดเชียงใหม่ (จะเปิดดำเนินการกลางปี 2561)

สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดำเนินธุรกิจขายสินค้าและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรด้วยคุณภาพ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ พัฒนาแนวคิดด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ ซึ่งการดำเนินงานในทุกกระบวนการ ตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ อาทิ การให้บริการด้วยการเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะบริษัทฯเชื่อเสมอว่าการดำเนินธุรกิจนั้นสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสภาพแวดล้อมให้มีความยั่งยืนได้เช่นเดียวกัน

สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปด้วย
- บริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

สายธุรกิจบริการทางการเงิน

ดำเนินธุรกิจให้บริการรถเช่า รถโดยสาร และพนักงานขับรถพร้อมบริการเสริมอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งการันตีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพในระดับมาตรฐานสากลด้วยแนวความคิดใหม่ ควบคู่ไปกับการผสมผสานความรู้ นำเสนอนวัตกรรมการคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าอย่างดีที่สุด อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาประกันภัยวินาศภัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าและสังคมต่อไปอย่างยั่งยืน

สายธุรกิจบริการทางการเงิน ประกอบไปด้วย
- บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด
- บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด

สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม

เราคือผู้นำธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทาง “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ด้วยการผลิตจัดจำหน่ายสินค้า รวมถึงการให้บริการผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงพลังงานทดแทนรอบด้าน โดยใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมคุณภาพ เพื่อส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คำนึงถึงประโยชน์ร่วมกัน ทั้งพนักงาน องค์กร และสังคม อีกทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถรวมถึงสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่ กับการดูแลชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนตามปณิธานของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย
- บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด
- บริษัท พีพีกรีนเอ็นเนอร์จี จำกัด
- บริษัท พรีเมียร์โฮมแอพพลายแอนซ์ จำกัด

สายงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม

ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์ และเป็นส่วนหนึ่งของ กันและกัน การจะบรรลุเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนนั้น จะต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานขององค์กรใดเพียงองค์กรเดียว เราต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจการร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย ดังนั้นในสังคมจึงจำเป็นต้องมี “กลไกการสร้างการมีส่วนร่วมและขยายผล” ที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างทวีคูณ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้คนจำนวนมากได้ไม่จำกัดจำนวนบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงได้สร้าง “กลไกการบริหารจัดการ” ผ่าน “หน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม” เพื่อที่จะทำงานเกี่ยวเนื่องกับประเด็นทางสังคมที่สำคัญ ได้แก่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม และความอยู่ดีมีสุข ด้วยการจัดตั้ง ร้านปันกัน, โครงการ Food4Good และโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

สายงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม

ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์ และเป็นส่วนหนึ่งของ กันและกัน การจะบรรลุเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนนั้น จะต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานขององค์กรใดเพียงองค์กรเดียว เราต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจการร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย ดังนั้นในสังคมจึงจำเป็นต้องมี “กลไกการสร้างการมีส่วนร่วมและขยายผล” ที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างทวีคูณ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้คนจำนวนมากได้ไม่จำกัดจำนวนบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงได้สร้าง “กลไกการบริหารจัดการ” ผ่าน “หน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม” เพื่อที่จะทำงานเกี่ยวเนื่องกับประเด็นทางสังคมที่สำคัญ ได้แก่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม และความอยู่ดีมีสุข ด้วยการจัดตั้ง ร้านปันกัน, โครงการ Food4Good และโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

อัพเดทข่าวสารต่างๆของ

องค์กรพรีเมียร์ที่ผ่านมา

โครงการขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมในองค์กร ขยายการพัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่านการเรียนรู้และลงมือทำ
ผ่านไปแล้วกับงาน Open House InnoActivator เมื่อ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา อีกหนึ่งโครงการขับเคลื่อนการสร้ ...
18 พฤษภาคม 2561
4 บริษัทมหาชน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  เมื่อเร็วๆ นี้  4 บริษัทมหาชน ภายใต้กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ได้แก่ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (ม ...
17 พฤษภาคม 2561
คุณทิพย์ชยา พงศธร ผู้บริหารสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรม เปิดตัวธุรกิจใหม่ตอบโจทย์ทุกงานสังสรรค์
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ประกาศแต่งตั้ง คุณทิพย์ชยา พงศธร ขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ ...
2 เมษายน 2561
คณะอาจารย์ นักศึกษาร่วมดูงานโครงการบ้านนวัต แนวคิดสร้างบ้านคุณภาพเน้นความยั่งยืน
จากการดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นของโครงการบ้านนวัต ที่มีแนวคิดสร้างบ้านด้วยคุณภาพใ ...
27 มีนาคม 2561
ชาวพรีเมียร์ตื่นตัวพร้อมรับมือสู่กระแสนวัตกรรมในยุค Grey & Green Economy
ผ่านไปด้วยดีกับงาน Premier talk series ครั้งที่ 2 จับกระแสนวัตกรรมในยุค Grey & Green Economy โดย ...
27 มีนาคม 2561
The Botanical House ธุรกิจใหม่จากสายอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม
ร่วมสัมผัสบรรยากาศความร่มรื่นของหลากหลายไม้นานาพันธุ์ในบรรยากาศสวนสวยที่ ‘The Botanical House’ สถานท ...
16 มีนาคม 2561
มีวนาเปิดประสบการณ์สุดพิเศษ ขยายแนวคิดความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน
กาแฟอินทรีย์รักษาป่า มีวนา ร่วมเปิดประสบการณ์สุดพิเศษ ในงาน Thailand Coffee Fest 2018 ที่ศูนย์การประ ...
16 มีนาคม 2561
พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง ขยายแนวคิดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
จากการยึดถือแนวคิดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน ...
8 มีนาคม 2561
กลุ่มพรีเมียร์ ปลูกฝังจิตสำนึกพนักงานสร้างการมีส่วนร่วมลงมือทำเพื่อสังคม
  ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศได้ร่วมเป็นภาคีจัดงานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัครครั้งที่ 3 นำเสนอมุมมองงา ...
8 มีนาคม 2561
ปันกันเปิดร้าน “ปันกันออนไลน์” เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา
ร้านปันกันขยายช่องทางการแบ่งปันสินค้าออนไลน์ ที่ Facebook และ Instagram : PankanSociety เพื่อให้คนใน ...
8 มีนาคม 2561
มูลนิธิเอ็นไลฟร่วมจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำ จ.กระบี่ ท่องเที่ยววิถีไทยพร้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้วยภารกิจการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง มูล ...
10 เมษายน 2561
ปันกันร่วมมือภาคธุรกิจขยายสังคมแห่งการแบ่งปันสร้างคุณภาพการศึกษา
ร้านปันกันโดยมูลนิธิยุวพัฒน์ มีวัตถุประสงค์สร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคม เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึก ...
2 เมษายน 2561
เดิน-วิ่ง ส่งน้องเรียนครั้งที่ 4 คนในสังคมร่วมปลดล็อคขีดจำกัดการศึกษา
กระแสของกิจกรรมเดินวิ่งยังคงได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง อาจเป็นเพราะแรงจูงใจหลายประการ ไ ...
14 มีนาคม 2561
วิทยาลัยตลาดทุนรุ่น19 ร่วมขยายสังคมการแบ่งปัน เปิดร้าน วตท.ปันกัน สาขาซีคอนบางแค
  ร้านปันกันถือเป็นโมเดลต้นแบบที่หลายหน่วยงานนำไปปรับใช้เพื่อเป็นการขยายสังคมแห่งการแบ่งปัน ล่า ...
8 มีนาคม 2561
กิจกรรมเดิน วิ่ง “สังคมสดใส หัวใจอาสา” (Run for Love) ครั้งที่ 8
  ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมเดิน วิ่ง “สังคมสดใส หัวใจอาสา” (Run for Love) ครั้งที่ 8 ที่ร่วมจัดขึ้นโดยมูล ...
8 มีนาคม 2561
เดินวิ่ง ส่งน้องเรียน ครั้งที่ 4 Unlimited Education
สายสปอต สายชิล งานนี้ห้ามพลาด เดินวิ่ง ส่งน้องเรียน ครั้งที่ 4  Unlimited Education                 ...
20 ธันวาคม 2560
“สายน้ำคุณค่าแห่งชีวิต” สำนึกดีจากเยาวชนผ่านจินตนาการสู่ งานศิลปะ
มูลนิธิยุวพัฒน์จัดนิทรรศการภาพศิลปะเยาวชน พร้อมมอบรางวัลจากโครงการศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 23  ให้เ ...
9 ตุลาคม 2560
“มูลนิธิเพื่อคนไทย” ร่วมเป็นหนึ่งในภาคีภาคสังคมมีส่วนร่วมกับภาคตลาดทุน ตั้งกองทุนรวม “ธรรมาภิบาลไทย”
“มูลนิธิเพื่อคนไทย” ร่วมเป็นหนึ่งในภาคีภาคสังคมมีส่วนร่วมกับภาคตลาดทุน ตั้งกองทุนรวม “ธรรมาภิบาลไทย” ...
9 ตุลาคม 2560
“จันทร์ หอม ฮอม แฮง” ร่วมแรงร่วมใจเพื่อเมืองเชียงใหม่ที่น่าอยู่
โรงแรมแทมมารินวิลเลจ ร่วมกับ เครือข่าย เขียว สวย หอม พร้อมด้วยหน่วยสะอาด เทศบาลนครเชียงใหม่  และชุมช ...
9 ตุลาคม 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ส่งน้องเรียนครั้งที่ 3
สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์  จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ส่งน้องเรียนครั้งที่ 3 สร้างการมีส่วนร่วมเ ...
9 ตุลาคม 2560

กิจกรรมต่างๆเพื่อสังคม

ที่พรีเมียร์ได้เข้าร่วม

ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

ข่าวสารองค์กร

อัพเดตข่าวสารต่างๆขององค์กร

พรีเมียร์ที่ผ่านมา

ผ่านไปแล้วกับงาน Open House InnoActivator เมื่อ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา อีกหนึ่งโครงการขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมในองค์กร ท ...

18 พฤษภาคม 2561

  เมื่อเร็วๆ นี้  4 บริษัทมหาชน ภายใต้กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ได้แก่ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พรีเมีย ...

17 พฤษภาคม 2561

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ประกาศแต่งตั้ง คุณทิพย์ชยา พงศธร ขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจอสังหาริมท ...

2 เมษายน 2561

จากการดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นของโครงการบ้านนวัต ที่มีแนวคิดสร้างบ้านด้วยคุณภาพให้เกิดความยั่งยืนสูง ...

27 มีนาคม 2561

ผ่านไปด้วยดีกับงาน Premier talk series ครั้งที่ 2 จับกระแสนวัตกรรมในยุค Grey & Green Economy โดยดร. สมเกียรติ ตั้งกิ ...

27 มีนาคม 2561

ร่วมสัมผัสบรรยากาศความร่มรื่นของหลากหลายไม้นานาพันธุ์ในบรรยากาศสวนสวยที่ ‘The Botanical House’ สถานที่จัดงานเลี้ยงสังสรร ...

16 มีนาคม 2561

กาแฟอินทรีย์รักษาป่า มีวนา ร่วมเปิดประสบการณ์สุดพิเศษ ในงาน Thailand Coffee Fest 2018 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ...

16 มีนาคม 2561

จากการยึดถือแนวคิดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)  มาโดยตลอด ประกอบก ...

8 มีนาคม 2561

  ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศได้ร่วมเป็นภาคีจัดงานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัครครั้งที่ 3 นำเสนอมุมมองงานอาสาสมัครทั้ง 4 ภาค ...

8 มีนาคม 2561

ร้านปันกันขยายช่องทางการแบ่งปันสินค้าออนไลน์ ที่ Facebook และ Instagram : PankanSociety เพื่อให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมใน ...

8 มีนาคม 2561

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมต่างๆเพื่อสังคม

ที่พรีเมียร์ได้เข้าร่วม

ด้วยภารกิจการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง มูลนิธิเอ็นไลฟได้ร่วมจั ...

10 เมษายน 2561

ร้านปันกันโดยมูลนิธิยุวพัฒน์ มีวัตถุประสงค์สร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคม เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านโมเดลการแบ่งป ...

2 เมษายน 2561

กระแสของกิจกรรมเดินวิ่งยังคงได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง อาจเป็นเพราะแรงจูงใจหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์จาก ...

14 มีนาคม 2561

  ร้านปันกันถือเป็นโมเดลต้นแบบที่หลายหน่วยงานนำไปปรับใช้เพื่อเป็นการขยายสังคมแห่งการแบ่งปัน ล่าสุดนักศึกษาหลักสูตรว ...

8 มีนาคม 2561

  ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมเดิน วิ่ง “สังคมสดใส หัวใจอาสา” (Run for Love) ครั้งที่ 8 ที่ร่วมจัดขึ้นโดยมูลนิธิหัวใจอาสา มูลนิธ ...

8 มีนาคม 2561

สายสปอต สายชิล งานนี้ห้ามพลาด เดินวิ่ง ส่งน้องเรียน ครั้งที่ 4  Unlimited Education                 ชอบวิ่งหรือชอบเดินขอ ...

20 ธันวาคม 2560

มูลนิธิยุวพัฒน์จัดนิทรรศการภาพศิลปะเยาวชน พร้อมมอบรางวัลจากโครงการศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 23  ให้เยาวชนไทยที่ส่งผลงานเ ...

9 ตุลาคม 2560

“มูลนิธิเพื่อคนไทย” ร่วมเป็นหนึ่งในภาคีภาคสังคมมีส่วนร่วมกับภาคตลาดทุน ตั้งกองทุนรวม “ธรรมาภิบาลไทย” เพื่อยกระดับ“การกำก ...

9 ตุลาคม 2560

โรงแรมแทมมารินวิลเลจ ร่วมกับ เครือข่าย เขียว สวย หอม พร้อมด้วยหน่วยสะอาด เทศบาลนครเชียงใหม่  และชุมชนในตัวเมืองเชียงใหม่ ...

9 ตุลาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์  จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ส่งน้องเรียนครั้งที่ 3 สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อระดมทุนสนับสนุนก ...

9 ตุลาคม 2560

ถ้าคุณเชื่อว่า "ธุรกิจ" เปลี่ยนแปลงสังคมได้

มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันกับ

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

× หน้าแรก สายธุรกิจ ข่าวสารองค์กร - กิจกรรมเพื่อสังคม ต่อต้านคอร์รัปชัน นักลงทุนสัมพันธ์ พรีเมียร์พัฒนาเพื่อความยั่งยืน ร่วมงานกับพรีเมียร์ ติดต่อเรา ลงทะเบียนรับข่าวสารจากพรีเมียร์
สำหรับพนักงาน