วิสัยทัศน์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

กลุ่มบริษัทไทยที่เป็นผู้นำในการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านสังคม องค์กร และพนักงาน เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนร่วมกัน

กลุ่มบริษัทไทยที่เป็นผู้นำในการทำธุรกิจที่ประสบความ
สำเร็จทั้งในด้านสังคม องค์กร และพนักงาน เพื่อสร้าง
ความสุขที่ยั่งยืนร่วมกัน

แนวปฏิบัติ

ความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ด้วยตัวคนเดียว ธุรกิจย่อมไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากมุ่งหวังเพียงผลกำไรขององค์กร โดยขาดการสร้างคุณค่าสู่สังคมและพนักงาน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ยึดถือแนวปฏิบัติ ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน และเชื่อเสมอว่าการทำธุรกิจและเรื่องสังคมเป็นเรื่องเดียวกัน
การทำธุรกิจของเราต้องสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับธุรกิจ สร้างการเปลี่ยนแปลงและเกิดประโยชน์ให้สังคม
เราดำเนินธุรกิจด้วยการนำความเชี่ยวชาญไปแก้ไขปัญหาสังคม และสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย
พร้อมปลูกฝังพนักงานให้เห็นความสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกัน
เพราะสิ่งที่ดีต่อธุรกิจ ต้องสร้างคุณค่าต่อสังคมและพนักงาน จึงจะถือเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน
นำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนด้วย 3 องค์ประกอบหลัก

ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง
สังคมยั่งยืน
นำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน
อย่างยั่งยืนด้วย 3 องค์ประกอบหลัก

3 องค์ประกอบหลัก

5 คุณค่าหลักองค์กร

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ยึดถือ ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยนำคุณค่าหลัก 5 ด้าน มาปฏิบัติ
 โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ การผสานความรู้ ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนา ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
โดยยึดถือคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่สร้างประโยชน์ร่วมกันของธุรกิจ พนักงาน และสังคมอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ยึดถือ
ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางในการ
ดำเนินธุรกิจ โดยนำคุณค่าหลัก 5 ด้าน มาปฏิบัติ โดย
ใช้ ความคิดสร้างสรรค์ การผสานความรู้
ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย
ในการพัฒนา ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดย
ยึดถือคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อนำมา
ซึ่งผลลัพธ์ที่สร้างประโยชน์ร่วมกันของธุรกิจ พนักงาน
และสังคมอย่างยั่งยืน

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพในทุกด้าน

ใช้แนวความคิดใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน

ผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้าง

ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและวิถีไทยที่ดีงาม

This site is registered on wpml.org as a development site.