กลุ่มบริษัทไทยที่เป็นผู้นำในการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
ทั้งในด้านสังคมองค์กร และพนักงาน เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนร่วมกัน
ประกอบไปด้วย 4 สายธุรกิจ และ 2 สายงาน

กลุ่มบริษัทไทยที่เป็นผู้นำ
ในการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
ทั้งในด้านสังคมองค์กร และพนักงาน
เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนร่วมกัน
ประกอบไปด้วย
4 สายธุรกิจ และ 2 สายงาน

สายธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค

ปัญหาความมั่นคงของแหล่งอาหาร ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง  ประชาชนไม่ได้รับอาหารที่มีความปลอดภัย และมีโภชนาการที่ดีอย่างเพียงพอ  

สายธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค ดำเนินธุรกิจด้วยการยกระดับห่วงโซ่คุณค่า  ทางธุรกิจ สร้างคุณค่าให้กับสังคม เพื่อความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยใช้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหานั้นด้วยทรัพยากรและศักยภาพที่ธุรกิจมี 

สร้างคุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และยึดหลักสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาลอย่างเข้มแข็ง ในกระบวนการคัดสรรวัตถุดิบ มีการทำงานร่วมกับคู่ค้า สร้างความร่วมมือในการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และสามารถตรวจสอบที่มาได้ด้วยผ่านกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ ยึดหลักความปลอดภัยด้านอาหารตามมาตรฐานระดับสากล   มีการดูแลการผลิตสินค้าที่คำนึงการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่า บริหารจัดการให้เกิดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อลดมลภาวะต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ใส่ใจในทุกขั้นตอนการส่งสินค้าจนถึงมือผู้บริโภค เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางอาหาร  มีประโยชน์ต่อร่างกาย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภคและสังคมอย่างยั่งยืน


สายธุรกิจอุปโภค บริโภค ประกอบด้วย
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด
บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด
บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำกัด
บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด
บริษัท มีวนา จำกัด

สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรม

ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นทุนทางธรรมชาติที่ล้ำค่า ยากจะหาสิ่งใดมาทดแทนกำลังถูกทำลายจากการใช้อย่างไม่รู้คุณค่า รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละพื้นที่ ที่นับวันจะเลือนหายไปกับความเจริญของโลกปัจจุบัน

สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรม ดำเนินธุรกิจด้วยการให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี ผสมผสานกับนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งสร้างความร่วมมือกับคนในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพและรักษาไว้ซึ่งองค์ความรู้ของคนท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบไป

การให้บริการเป็นเสน่ห์และคือหัวใจสำคัญของสายธุรกิจ เราตั้งใจมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด เพราะพวกเขาไม่ใช่เพียงแค่ลูกค้าหรือลูกบ้าน แต่เขาคือ
คนในครอบครัว

สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรมดำเนินงานภายใต้แบรนด์รายา คอลเลคชั่น ประกอบด้วย 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด
บริษัท แทมมาริน วิลเล็จ จำกัด

โดยมีธุรกิจดังนี้
โรงแรม แทมมาริน วิลเลจ จังหวัดเชียงใหม่
โรงแรม รายาวดี จังหวัดกระบี่
โรงแรม รายา เฮอริเทจ จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่สำหรับจัดงาน The Botanical House
Raya Creative Keys
โครงการ รายาเรสซิเดนซ์
โครงการ 99 เรสสิเดนซ์

ธุรกิจศูนย์การค้าและโครงการที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย
บริษัท หมู่บ้านเสรี จำกัด
บริษัท เสรีพรีเมียร์ จำกัด
บริษัท พรีเมียร์ แอสเซ็ทส์ จำกัด

โดยมีธุรกิจดังนี้
โครงการพาวิลเลี่ยน ไนท์บาซาร์ จังหวัดเชียงใหม่

สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศได้กลายเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจขององค์กรในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจด้านการเงิน ธุรกิจซื้อขายสินค้า หรือธุรกิจการให้บริการ ได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อยกระดับการบริหารจัดการระบบต่างๆ ที่มีความสลับซับซ้อน ให้สามารถทำงานได้สะดวก รวดเร็ว รักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลขององค์กรและลูกค้า เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพสำหรับลูกค้า เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า ด้วยการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ มีผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะให้บริการในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม เพื่อสร้างคุณค่าทางธุรกิจ และสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคงความสามารถในการแข่งขัน พร้อมปรับตัวรับมือกับภูมิทัศน์ทางเทคโนโลยีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในอนาคต

สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่เกิดจากการใช้งานอย่างสิ้นเปลืองและไม่รู้คุณค่า ขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน้ำและพลังงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในการดำรงชีวิต

สายธุรกิจสิ่งแวดล้อมกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และการบริหารจัดการน้ำ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทาง สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

เราให้คำปรึกษาและบริการด้านพลังงานสะอาด การบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจร รวมทั้งผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม เป้าหมายเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ด้วยความเชี่ยวชาญและนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมกับคู่ค้า และพนักงาน
เพราะเราเชื่อว่าธุรกิจ พนักงาน และสังคมจะต้องเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด

บริษัทอื่นๆ

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจเพื่อลงทุนในบริษัทต่าง ๆ (Holding Company) โดยลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน (Specialty Finance) , ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ให้บริการแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันแก่ลูกค้า
โดยบริษัท ฯ มีการลงทุนใน 2 บริษัทย่อยดังนี้
1. บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด
2. บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จำกัด

บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด
เพราะสิ่งไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเกิดกับชีวิตหรือทรัพย์สิน การรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจึงเป็นการสร้างความอุ่นใจและแบ่งเบาเรื่องร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จำกัด ผู้ให้บริการงานประกันภัย อย่างเป็นทางการ ทั้งประกันภัยรถยนต์รวมไปถึงประกันวินาศภัย โดยทำงานร่วมกับบริษัทประกันภัยชั้นนำ พร้อมด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่คอยดูแลให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้าและสังคมอย่างยั่งยืน

บริษัท พรีเมียร์ อินโนว่า จำกัด
จากจุดตั้งต้นที่ต้องการสร้างความยั่งยืนให้กับวัตถุดิบท้องถิ่นของไทย ให้สามารถพัฒนาเป็นสารสกัดที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน และสามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารเสริม หรือเวชสำอางที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

บริษัท พรีเมียร์ อินโนว่า จำกัด ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งม่นั พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วยวัตถุดิบธรรมชาติ และสมุนไพรท้องถิ่นของไทย ด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติของไทย และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคม

สายพัฒนาความยั่งยืนของสังคม

เพราะปัญหาสังคมมีขนาดใหญ่มีความซับซ้อนและหลากหลาย การแก้ปัญหาจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับ องค์กรตัวกลาง ที่ขับเคลื่อนงานในประเด็นต่างๆ พร้อมกับเสริมสร้าง พลังแห่งความร่วมมือ ของภาคสังคม เพื่อทำงานผ่านกลไกการแก้ปัญหาสังคมประเภทต่างๆ ที่ต้องเร่งให้ความสำคัญ ได้แก่
เด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และธรรมาภิบาล

โดยโครงการ ร้อยพลังสร้างสังคมดี คือแพลตฟอร์มสาธารณประโยชน์ที่มีเป้าหมายเพื่อเป็นเครื่องมือขยายผลกลไกสู่การสร้างสังคมที่ เท่าเทียม และ ยั่งยืน จะเป็นตัวกลางผสานความร่วมมือ เชื่อมต่อทรัพยากร และทำหน้าที่สื่อสารกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนให้ทุกปัญหาสามารถคลี่คลายลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างผลกระทบเชิงบวกสู่สังคมที่ชัดเจนและวัดผลได้ อันจะนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศของการมีส่วนร่วมซึ่งมีปลายทางเป็น สังคมแห่งการอยู่ดีมีสุข

ร่วมสร้างสังคมดีด้วยกันที่
ร้อยพลังสร้างสังคมดี

สายงานสนับสนุน

บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด ดำเนินการเพื่อสนับสนุนทุกสายธุรกิจของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ โดยให้คำแนะนำและสนับสนุน
การดำเนินงานด้านงานทรัพยากรบุคล, งานกฎหมายและตรวจสอบ, งานบัญชี การเงิน,
งานสื่อสารองค์กร รวมถึงงานคุณค่าองค์กรและพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อร่วมกัน
เดินไปสู่เป้าหมายความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

This site is registered on wpml.org as a development site.