Partnership and Collaboration

กลไกความร่วมมือ “Partnership and Collaboration”
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ร่วมขับเคลื่อน และ
สนับสนุนงานต่อต้านคอร์รัปชัน

การพัฒนากลไกความร่วมมือ “Partnership and Collaboration” เป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของภาคีในประเด็นทางสังคมด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่การสนับสนุนเงินทุนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสนับสนุนในด้านอื่นๆ   เช่น บุคลากร ร่วมเป็นอาสาสมัครแบ่งปันเวลา สนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการและให้คำแนะนำ   องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ เพื่อเป้าหมาย สร้างตัวคูณพลังทางสังคม ขยายผลการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีขึ้นด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ร่วมสนับสนุนฯ มาโดยตลอด  เพื่อยกระดับการสร้างกลไกความร่วมมือ มุ่งหวังให้เกิดพลังทางสังคมขนาดใหญ่เพียงพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ

ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์วันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดี และจากนี้ไปจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อหารืออย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อให้เห็นความก้าวหน้า และจะเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ เพื่อนำความหวัง ความไว้ใจ และความเชื่อมั่นกลับมา

คุณวิเชียร พงศธรความท้าทายของการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน คือ การเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ หน่วยงานองค์กรอิสระ หน่วยงานรัฐต่างๆ แต่ส่วนสำคัญอย่างยิ่งคือ บทบาทภาคประชาชน ซึ่งต้องไม่ใช่เป็นผู้รับบริการอย่างเดียว แต่ประชาชนต้องมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

ซึ่งได้มีการหารือพัฒนาการทำงานร่วมกัน ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส ผ่านเครื่องมือและกลไกต่างๆ เช่นการขับเคลื่อนโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ รวมถึงขั้นตอนการขอใบอนุญาต การใช้ดุลยพินิจต่างๆ เพื่อนำมาสู่ความร่วมมือขนาดใหญ่ในการเฝ้าระวังและสร้างความโปร่งใสในกระบวนการทำงานของทุกส่วน

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ขอเชิญชวนพนักงานร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของภาคีในประเด็นทางสังคมด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วยตัวเอง ผ่านการลงมือทำ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมพลังเพื่อเป็นพลเมืองที่ส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizen) “ที่ต้องไม่ใช่เป็นผู้รับบริการอย่างเดียว แต่ต้องมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

This site is registered on wpml.org as a development site.